Language:
Следете ни:

УСЛУГИ В СЕКТОР БИОГАЗ

1. Проектно управление във фаза „Прединвестиционно (предпроектно) проучване”
1.1. Предпроектно проучване
1.2. Проучване за възможностите за присъединяване към мрежата на ниско напрежение за определена локация (парцел)
1.3. Определяне на локация съобразно набор от фактори: присъединяване, логистика на суровина, транспортна достъпност, логистика на биотор и др.
1.4. Определяне на големина на биогазовата електроцентрала съобразно редица фактори: правна рамка, инвестиционни разходи, оперативни разходи, оперативно управление, логистика, ресурсна осигуреност, капацитет за оползотворяване на изходящата суровина (биотор), и др.
1.5. Развитие на концепция за биогазова електроцентрала
1.6. Определяне на оптимален суровинен микс съобразно налични ресурси, инвестиционни разходи, оперативни разходи
1.7. Анализ на газосъдържанието на наличните входящи суровини
1.8. Организиране на посещение на работеща биогазова електроцентрала (България, Гърция, Германия)
1.9. Създаване на концепция за използване на отпадната топлинна енергия


2. Управление на проекта във фаза „Проектно развитие”
2.1. Изработване на ПУП, преотреждане на парцел
2.2. Изработване на ситуационен (генерален) план
2.3. Изработване на инженерен проект в идейна фаза
2.4. Структуриране на инвестиционен проект
2.5. Изработване на инженерен проект в работна фаза
2.6. Изработване на проектен график
2.7. Изработване на финансов модел и инвестиционен анализ на инвестицията в биогазова електроцентрала
2.8. Изработване на презентация на инвестиционния проект
2.9. Изваждане на всички необходими разрешителни за биогазова електроцентрала, включително строително разрешение
2.10. Консултация за сключване на Предварителен Договор за присъединяване към мрежата ниско напрежение (с ЕРП – ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-Про) и Договор за присъединяване към мрежата.
2.11. Изработване на инженерен проект за изграждане на кабелно трасе за присъединяване към мрежата, както и парцеларен план, изваждане на строително разрешение за изграждане на кабелното трасе, и др.
2.12. Консултиране по подписване на Договор за „изграждане под ключ” с главен изпълнител
2.13. Консултиране за подписване на Договор за следпродажбен сервиз на биогазовата електроцентрала
2.14. Консултиране за подписване на Договор за следпродажбен сервиз на когенерационен модул


3.  Управление на проекта във фаза „Проектно финансиране”
3.1. Структуриране на проектно финансиране
3.2. Набиране на капитал (дялов и дългов)
3.3. Комуникация с банка, инвестиционен фонд, главен изпълнител, застраховател, подизпълнител
3.4. Консултиране за дю дилиджънс процедура
3.5. Консултиране за преговори по финансиране на проекта


4. Управление на проекта във фаза „Строителство”
4.1. Съставяне на план график и съгласуване с всички участници в проекта - главен изпълнител, подизпълнители, местна администрация, ЕРП, финансови институции, строителен надзор, и др.
4.2. Контрол на качеството на изпълнение на строително монтажните дейности
4.3. Контрол на логистиката на оборудване и материали
4.4. Контрол на проектната документация
4.5. Контрол на проектния бюджет
4.6. Контрол на спазването на проектния график
4.7. Тестове и пуск в експлоатация
4.8. Обучение на персонала
4.9. Предаване на работеща инсталация на възложителя