Language:
Следете ни:

ОПИТ В СЕКТОР БИОГАЗ

ИНЖЕНЕРЕН ОПИТ В СЕКТОР БИОГАЗ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2016 Г.

1. ОБЕКТ 1: Електрическа Централа (ЕЦ) с мощност от 1,5 МВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни  и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в УПИ І-211, произв. дейност, ЕЦ и ТП в землището на с.Цалапица,община Родопи
Година на започване: 2014 г.
Инвеститор: "БИОНА ГАЗ" ООД
Извършена работа:
a) Изработване на работен проект по част „Технологична“.
b) Авторски надзор по време на строителството вклъчващ следните дейности:
i. Контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.
ii. Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.
iii. Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.
iv. Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.
v. Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.
vi. Изработване на допълнителни чертежи на детайли
vii. Извършване на допустими от закона промени  в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи -  когато необходимостта от тях е възникнала по време на строителството. 
viii. Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

2. ОБЕКТ 2: Електрическа централа, работеща чрез индиректно използване на биомаса от раститит. и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, с местонахождение УПИ-XV-510005, землището на с. Рупци, общ. Червен бряг, област Плевен
Година на започване: 2015 г.
Инвеститор: "ГРИЙНКО Р" ЕООД
Извършена работа:
a) Изработване на Комплексен инвестиционен проект.
b) Авторски надзор по време на строителството вклъчващ следните дейности:
i. Контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.
ii. Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.
iii. Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.
iv. Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.
v. Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.
vi. Изработване на допълнителни чертежи на детайли
vii. Извършване на допустими от закона промени  в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи -  когато необходимостта от тях е възникнала по време на строителството. 
viii. Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

3. ОБЕКТ 3: Преработка по време на строителство на навеси и складове за силаж в ЕЦ 1,5 МВт за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинския тор е не по-малко от 50 на сто, и обслужващи сгради в УПИ 000556 - за оранжерия, кравеферма и инсталация за производство на биогаз с мощност 1,5 МВт, дял ПИ000654, с. Черноземен, общ. Калояново, обл. Пловдивска
Година на започване: 2015 г.
Инвеститор: "Терауайн Черноземен" ЕООД
Извършена работа:
a) Изработване на работен проект по част „Технологична“.
b) Авторски надзор по време на строителството вклъчващ следните дейности:
i. Контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.
ii. Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.
iii. Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.
iv. Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.
v. Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.
vi. Изработване на допълнителни чертежи на детайли
vii. Извършване на допустими от закона промени  в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи -  когато необходимостта от тях е възникнала по време на строителството. 
viii. Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

4. ОБЕКТ 4: Промяна по време на строителство на "Централа за производство на електрическа енергия от биомаса с мощност до 5000 kW в централа за производство на електрическа енергия от биомаса с мощност до 1500 kW" в ПИ с идентификатор 56784.101.71 урегулиран в УПИ101.71 - обществено обслужване, производствени и складови дейности, м. Скобелица, землище Пловдив -Тракия, Пловдив
Година на започване: 2015 г.
Инвеститор: "Родопи Енержи" ЕООД
Извършена работа:
a) Изработване на работен проект по част „Технологична“.
b) Авторски надзор по време на строителството вклъчващ следните дейности:
i. Контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.
ii. Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.
iii. Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.
iv. Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.
v. Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.
vi. Изработване на допълнителни чертежи на детайли
vii. Извършване на допустими от закона промени  в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи -  когато необходимостта от тях е възникнала по време на строителството. 
viii. Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

5. ОБЕКТ 5: "Електроцентрала на биогаз 1,5 МВт с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, чрез индиректно използване на биомаса“, от чието общо тегло животинския тор е не по-малко от 60 на сто, в УПИ-V-056014, кв.56, землище гр. Кула, местност "Добравата"
Година на започване: 2015 г.
Инвеститор:  "ГРИЙНКО КУЛА" ЕООД
Извършена работа: Изработване на Комплексен инвестиционен проект.

6. ОБЕКТ 6: Електрическа централа 500 kW с двигател с вътрешно горене на биогаз (БгЕЦ) с присъединяване към ГРТ на БКТП-БгЕЦ за присъединяването и към електроразпределителната мрежа на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД  към ОБЕКТ: "Инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции", в ПИ 056029 с. Лесичарка, общ. Габрово
Година на започване: 2016 г.
Инвеститор: "ЕЛВИ" ООД
Извършена работа:
a) Изработване на работен проект по част „Електрическа“.
b) Авторски надзор по време на строителството вклъчващ следните дейности:
i. Контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.
ii. Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.
iii. Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.
iv. Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.
v. Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.
vi. Изработване на допълнителни чертежи на детайли
vii. Извършване на допустими от закона промени  в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи -  когато необходимостта от тях е възникнала по време на строителството. 
viii. Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

7. ОБЕКТ 7: Реконструкция на Килия №7 в п/ст "Габрово" за присъединяване към енергоразпределителната мрежа за обект "Eлектрическа централа 500 kW работеща, чрез индиректно използване на биомаса от растителни и  животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия", в ПИ 056029 с.Лесичарка , общ.Габрово.
Година на започване: 2016 г.
Инвеститор: "ЕЛВИ" ООД
Извършена работа:
a) Изработване на работен проект по част „Електрическа“.
b) Авторски надзор по време на строителството вклъчващ следните дейности:
i. Контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.
ii. Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.
iii. Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.
iv. Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.
v. Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.
vi. Изработване на допълнителни чертежи на детайли
vii. Извършване на допустими от закона промени  в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи -  когато необходимостта от тях е възникнала по време на строителството. 
viii. Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

 

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ В СЕКТОР БИОГАЗ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2016 Г.

1. ОБЕКТ 1: Електрическа Централа с електрическа мощност от 1,0 МВт и топлинна мощност от 4,09 МВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от отпадна дървесина, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ПИ с ид.46663.52.592 в землището на гр. Малко Търново, област Бургас
Година на започване: 2012 г.
Инвеститор: „Солар Технологии” ЕООД
Извършена работа: финансов модел, презентация, финансово посредничество

2. ОБЕКТ 2: Електрическа Централа с мощност от 1,5 МВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни  и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в УПИ І-206037, 206038, местност „Плоска”, в землището на с.Цалапица,община Родопи
Година на започване: 2012 г.
Инвеститор: „Атлантик Комерс” ЕООД
Извършена работа: финансов модел, презентация, финансово посредничество.

3. ОБЕКТ 3: Електрическа Централа с мощност от 1,5 МВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни  и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в УПИ І-020053, местност „Корията”, в землището на с. Сандрово, община Русе.
Година на започване: 2013 г
Инвеститор: Милен Маринов
Извършена работа: финансов модел, презентация, финансово посредничество.

4. ОБЕКТ 4: Електрическа централа, работеща чрез индиректно използване на биомаса от раститителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, с местонахождение УПИ-XV-510005, землището на с. Рупци, общ. Червен бряг, област Плевен
Година на започване: 2015 г.
Инвеститор: „Грийнко Р” ЕООД
Извършена работа: финансов модел, презентация, финансово посредничество, структуриране на проектно финансиране.