Language:
Следете ни:

ОБЯВЛЕНИЯ

По-долу ще намерите документи във връзка с инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за оползотворяване на 6 000 т./г. излезли от употреба гуми (ИУГ), чрез термична конверсия в безкислородна среда (нискотемпературна пиролиза) в УПИ LIII-754, кв. 3 (идентификатор 63427.3.754), Западна промишлена зона, гр. Русе".
Инвеститор: "Русе-РК" ООД.