Language:
Следете ни:

Бизнес консултиране

Ви Ейч Ем Кепитъл предоставя широк кръг от услуги, целящи подпомагане на бизнеса в постигане на поставените цели:

 

Прединвестиционно проучване
Ние изработваме Прединвестиционно (предпроектно) проучване, което има за цел да обследва бизнес веригата по създаването на стойност – от суровините, през преработката им в продукт, до реализацията на крайния продукт или услуга. Набраната информация от Прединвестиционното проучване се използва за входящи данни за изработване на финансов модел и бизнес план за даден инвестиционен проект или фирма. Проучването се извършва на две нива:
• макро ниво – обследва се пазарът, регулаторна рамка, бариери за влизане на пазара, структура на пазара, участници, пазарни цени, обем на пазара, динамика на развитие на пазара, и др.
• микро ниво – обследва се конкретна фима или проект, технологични решения, доставчици на технологично оборудване, суровини, верига на доставките, процес на преработка, ресурси, оперативни разходи, инвестиционни разходи, производствен капацитет, продажни цени, канали за продажба, и др.  
Този документ има изключително важно значение за идентифициране на рисковете за бизнеса и в последствие изработване на стратегия за управление на риска в предприятието. Освен това, тук се обследват „сърцевината” на един бизнес в най-малки детайли, как той оперира, какви и колко ресурси ползва и на каква цена, какви суровини ползва, от къде си ги доставя, на какви цени, каква е логистичната верига, кои са потенциалните доставчици, как ще произвеждаме, с какви машини, с какъв персонал, за кого ще произвеждаме, на какви цени ще продаваме, колко ще продаваме, какви канали за продажба ще използваме, каква е цената за тяхното използване, каква е регулаторната рамка, в която ще оперира бизнеса, какви рискове крие това, какви разходи ще породи регулацията, и др.
В зависимост от обема работа, нейната продължителност, географският обхват на обследването (вътрешен или международен), каналите за набиране на информация, структурата на екипа, който изготвя Прединвестиционното проучване и др., се определя и цената за изработване на Прединвестиционно проучване. Често пъти, особено при изграждане на сграда, съоръжение, инсталация, завод, или при избор на технология и машини, в екипа по изработване на доклад за Прединвестиционно проучване, се включва и инженерен екип (инженер технолог, конструктор, архитект, ОВК, електро и др.) според нужната експертиза, което също влияе на цената на услугата.
Прединвестиционното проучване, съвместно с финансовия модел, трябва да дадат отговор на класическите икономически въпроси: Какво ще произвеждаме?, Как ще произвеждаме?, За кого ще произвеждаме?

 

Финансово моделиране
Изработване на Финансов модел за инвестиционни проекти или фирми, както за целите на управление на фирмата, така и за финансиране на проект или фирма. Финансовият модел е основен документ, който се използва при планиране на дейността, ценообразуване, определяне на ценовата политика на фирмата, управлението, контрол, изборът на инвестиционни алтернативи, оценка на фирмата, управление на риска, финансиране на фирмата, избор на инвестиционни алтернативи и др.
В зависимост от дълбочината на Финансовия модел, степента на сложност, и производствения обхват на фирмата или проекта, се определя обема работа, времето за нейното извършване, ресурсите необходими за извършването и, а оттам и цената на услугата. Факторите, които определят обема на Финансовия модел са:
• Продуктовата гама на фирмата/проекта
При фирми/проекти с няколко бизнес линии, няколко продуктови линии и значителен брой отделни продукти, финансовия модел ще бъде голям. Подходящ е за фирми с повече от 1 бизнес линии, и повече от 2 продуктови линии, средни и големи предприятия и проекти.
При фирми/проекти, с една бизнес линия, една или две продуктови линии и 1-3 продукта, финансовия модел ще бъде малък. Подходящ е за микро и малки фирми/проекти и стартиращи компании.
• Дълбочината (частите) на модела
В ограничен обхват са модели, които изграждат паричния поток от основна дейност, и изчисляват различни коефиценти за възвръщаемост на капитала. Подходящ е за стартиращи компании, микро и малки предприятия/проекти. Модели, които освен тази информация, надграждата с изграждане на Баланс, Отчет за приходите и разходите (ОПР), Амортизационен план, Отчет за паричните потоци (ОПП), се изготвят в разширен обхват.
За да се изработи Финансов модел, трябва бизнесът да е обследван в детайли и информацията да е налична в това число: обем на производството (дневно, месечно, годишно); производствен капацитет - производителност на машини, съоръжения, инсталации; входящи суровини – количества, видове, цени; логистика на суровините; производствена програма; човешки ресурси – позиции, брой, брутни/нетни заплати; разход на други ресурси – електо и топлоенергия, вода; други оперативни разходи; инвестиционни разходи – за развитие, проектиране, строителство, проектно управление, надзор, доставка и инсталиране на машини и оборудване, тестване и пуск, правни, транзакционни и др.; финансови разходи – лихви по кредити (дългосрочни и краткосрочни), валутно курсови разлики, др.; разходи за амортизации – видове активи, амортизационен план; продажни цени на крайните продукти/услуги; обем на продажби; разходи за продажби.
За да се обследва и предостави тази информация, се извършва Прединвестиционно (предпроектно) проучване (виж по-горе).

 

Бизнес план
Бизнес планът е основен документ както за нуждите на управлението на фирмата, така и за финансиране на дадена компания или проект. В този документ е събрана бизнес инфорамцията за даден бизнес или проект, пречупена през призмата на мениджмънта. Качеството на бизнес планирането, като основна функция на мениджмнъта, кристализира именно в бизнес плана на фирмата. Там е отразена както бизнес стратегията на фирмата, така и визията за начинът на нейното постигане.

 

Информационен меморандум
Информационният меморандум е документ, който служи за инструмент при набирането на капитал за финансиране на фирма или проект. Основно се ползва при финансиране чрез дялов капитал. Този документ е стандарт за индустрията и се използва както при финасниране на публични компании, така и при финансиране на частни компании.

 

Презентация
Ние изработваме презентация на бизнеса, която служи при инвестиционния маркетинг при продажба или финансиране на бизнеса. При нужда, сме в състояние да изработим и видео клип за презентационни нужди.

 

Оценяване на активи и бизнес
Oценка на дялове, акции и цял бизнес е необходима при различни случаи – продажба на участие във бизнес, продажба на целия бизнес, финансиране на бизнеса с дялово финансиране и др. Ние можем да изработим справедлива оценка (fair value) на вашите активи (имоти, дялове, акции, и др.) или бизнес.

 

Управление на риска
Рисковете за бизнеса или за стартиращ проект са от жизнено значение за успеха на бизнеса. Идентифицирането, измерването и управлението на рисковете са неизменна част от доброто управление на бизнеса. Ние можем да изработим стратегия за управление на риска, да извършим мониторинг за да можете да сте уверени, че бизнесът управляван от Вас върви в правилната посока.

 

Експертна оценка (мнение)
С екипът от специалисти, ние сме в състояние да предоставим Експертна оценка (мнение) по технологичнa концепции, бизнес модел, инженерно-техническo решениe, стратегия. Този съвет е ценен особено при избор на инвестиционни алтернативи, избор на оборудване и машини, избор на технологични решения, и др.

 

Оздравяване на компания (turnaround management)
За компании, изпаднали в затруднение, или с негативни тенденции в бизнес развитието си, предоставяме услугата оздравяване. Анализираме текущото състояние, идентифицираме проблема, изработваме стратегия за излизане от кризата, изработваме план за действие, бюджетираме мерките, реализация на мерките. Оздравяването е труден и бавен процес, може да е свързан с преструктуриране, може да изисква външно финансиране. Колкото по-рано се започне с него, толкова по-големи са шансовете на фирмата да не загуби печалба, да не загуби пазарен дял, и дори да избегне фалит.